Regulamin Klubu Fotograficznego KLATKA

§ 1

Klub nosi nazwę : „ Klub Fotograficzny KLATKA ” . Jest nieposiadającym osobowości prawnej zrzeszeniem pasjonatów fotografii, opierającym się na pracy społecznej jego członków. Klub działa przy Regionalnym Ośrodku Kultury MAZURY GARBATE w Olecku. 

§ 2

Klub składa się z 10 honorowych członków – założycieli oraz pozostałych członków. Członkiem Klubu może zostać każdy pasjonat fotografii, który akceptuje niniejszy regulamin. Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do klubu za zgodą prawnego opiekuna. 

§ 3

Celem klubu jest zrzeszenie osób zainteresowanych wszelkimi dziedzinami fotografii w celu rozwijania i doskonalenia umiejętności w zakresie wiedzy, techniki i sztuki fotograficznej oraz popularyzowaniu fotografii w środowisku.

§ 4

W sprawach organizacyjnych klub jest reprezentowany przez Zarząd Klubu składający się z Prezesa, Menagera i Skarbnika-Sekretarza. 

§ 5

Członkowie klubu zobowiązani są do uiszczania miesięcznych składek w wysokości 15 zł od osoby, z których opłacane są :

* wynajem sali od ROK 

* wystawy fotograficzne i wszelkie związane z nimi koszty poboczne ;

* zaproszeni na warsztaty „ Mistrzowie ” .

Ponadto członkowie Klubu zobowiązani są do odnoszenia się do wszystkich uczestników zajęć i spotkań Klubu z zachowaniem przyjętych form społecznych i kultury osobistej, dbania o powierzone mienie, w tym udostępnione pomieszczenia. 

§ 6

Członkowie Klubu mają prawo do :

* uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub;

* zgłaszania wniosków dotyczących działalności Klubu;

* rezygnacji z członkostwa bez podania przyczyny;

*posiadania profilu na stronie internetowej